انگلیسی
چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی : داود اصفهانیان                           

مرتبه علمی: استاد تمام

 

مقالات کنفرانس

1.پنج مقاله در نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز1362-80

2.شش مقاله در در نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان1350-57

3.سه مقاله در نشریات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی و فصلنامه تاریخی دانشگاه فردوسی مشهد

4.پنج مقاله در مجله بررسیهای تاریخی تهران1352-57

5. دو مقاله در نشریه گلشن شبستر1384-85

6.Journal of Persian studies,London,1997

7.IqBal,Revive,Lahore,Pakistan,1980

8.Bullotin The IAMS news information on mongol studies,ulaanbaator(11),1993.

9.Islam and the modern age,New Dehli, India, Vol 1, 1980

10.Revue dela facult's deslettreset sciences, universitede Tabriz No.151-152

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.